Subscribe to RSS Feed

Author Archive

Czym jest prekaryzacja?Od przeszło 20 lat, coraz trudniej jest znaleźć stałe zatrudnienie, z gwarantowaną podstawową pensją i ubezpieczeniem zdrowotnym. Pracodawcy szukają wszelkich oszczędności w imię „wzrostu gospodarczego”, który ma rzekomo skutkować wzrostem zamożności nas wszystkich. Jednak bezpośrednim efektem dążenia do jak największych zysków jest zanik stabilnego, gwarantującego opiekę zdrowotną i emeryturę zatrudnienia. Taką sytuację nazywa się właśnie “prekaryzacją”.

Słowo „prekaryzacja” oznacza w skrócie “wzrost niepewności pracy” od łacińskiego słowa precarius – wyproszony, dany z łaski. Tym terminem można określić zastępowanie bezterminowych umów o pracę umowami na czas określony, często umowami o dzieło nie gwarantującymi ubezpieczenia, lub zmuszanie pracowników do otwierania własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu pracodawcy przenoszą koszty i ryzyko zatrudnienia na pracowników. Jest to szczególnie niekorzystne dla osób, które i tak znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – np. samotnych matek. Pracodawcy wymagają od nich “elastyczności”, której nie są w stanie zapewnić ze względu na opiekę nad dziećmi. Takie osoby w nowych warunkach jako pierwsze tracą pracę, przez co ich trudna sytuacja zamienia się w tragiczną.

Continue Reading »
Comments Off
ALTERGODZINA o “śmieciowych” warunkach pracy (mp3)

W audycji rozmawialiśmyy o prawach pracowniczych i ich ochronie w sytuacjach, kiedy pracownikom nie proponuje się umów o pracę, lecz umowy cywilno-prawne (o dzieło lub zlecenie), a także o “śmieciowych” warunkach pracy oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Dyskusja toczyła się w kontekście warunków pracy w sieci barów Green Way oraz związanego z tym, niedawnego protestu, jaki miał miejsce we Wrocławiu. Udział w audycji wzięła jedna z oszukanych przez Green Way pracownic oraz aktywista Związku Syndykalistów Polski.

ALTERGODZINA – o “śmieciowych” warunkach pracy (mp3)

ALTERGODZINA to audycja tworzona przez alterglobalistki i alterglobalistów związanych z Wrocławską Grupą “Społeczeństwo Aktywne” i pismem społecznie zaangażowanym “Recykling Idei”.

Słuchajcie nas w każdą środę o godz. 22:00 w działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu LUZ, we Wrocławiu na 91,6 FM oraz na całym świecie w Internecie (www.radioluz.pwr.wroc.pl).

Continue Reading »
No Comments No Comments

Z dniem 24 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1737.

Po pierwsze, nowelizacja uchyliła art. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dotychczas pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy przeprowadził w swoim zakładzie zwolnienia grupowe, nie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego.

Continue Reading »
Comments Off

Chciałbym posłużyć się tu kilkoma przykładami nie po to jednak by je szczególnie piętnować, ale by przedstawić je jako reprezentacje całości branży. Weźmy przykład pierwszy z brzegu czyli rynek naszego miasta. Położona jest tu knajpa Literatka. Lokal niedawno przeniesiony i od przenosin bardzo modny. Chodzą tu zwłaszcza osoby mające się za artystów czy inteligentów, niektóre lewicują. Knajpę prowadzi na spółkę dwóch znanych wrocławskich gastronomów Janusz Domin i Arkadiusz Pańka. Domin prowadzi również położony na placu Solnym John Bull Pub, a swego czasu miał także usytuowany w Rynku Highlander (obecnie inny właściciel, warunki pracy nieco poprawione). Doświadczenie pozwoliło im sformułować ciekawy model stosunków z pracownicami i pracownikami. Zatrudnione w knajpach osoby (dawniej zdarzali się mężczyźni, obecnie o ile się nie mylę same kobiety) pracują na czarno (swego czasu umowa o pracę w JB Pub była podpisana z żoną Domina, która tam w ogóle nie bywała, co miało uspokoić obawy ewentualnych kontrolerów – dlaczego tak mało osób pracuje w takim miejscu) lub na fikcyjną umowę zlecenie na zaniżoną kwotę. Otrzymują tak zwane dniówki w gotówce. Dniówka jest ustalona na stałym poziomie, niezależnym od czasu pracy, a pracuje się do zamknięcia, którego pora zależy tylko od widzimisię pracodawcy. Zdarza się, że pracownice po 14 czy 15 godzinach pracy i po wyjściu ostatniego klienta czekają jeszcze godzinę lub dwie na telefon bądź przyjście pracodawcy, który pozwoli im opuścić lokal. Zdarza się też, że czekają w pustej knajpie aż pracodawca skończy się bawić ze swoimi znajomymi. Ich czas pracy wynosi zatem niekiedy i 17 godzin przy niezmienionej stawce dziennej, co sprawia, że zarabiają nieraz ledwo ponad 4zł za godzinę. Nie muszę chyba wspominać, że pracując na czarno czy na umowę śmieciową nie mają żadnych świadczeń społecznych, możliwości wzięcia urlopu itp., a czas pracy jest nieewidencjonowany. Oczywiście we własnej opinii pracownic takie warunki pracy rekompensowała możliwość otrzymania dość wysokich napiwków – wszak John Bull i Literaka to drogie miejsca. Tak oto wszelkie koszty pracy udało się przerzucić Dominowi i Pańce na klientów.

Continue Reading »
Comments Off No Comments

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.), pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego (ewentualnie więcej niż jednego) pracodawcy użytkownika. Przy czym podkreślenia wymaga, że urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący mu na podstawie odrębnych przepisów.

Continue Reading »
No Comments

Pracownik Tymczasowy ma prawo:

  • Najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej otrzymać umowę na piśmie określającą strony umowy, rodzaj umowy.
  • Być traktowanym równie korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia jak pracownicy zatrudnieni przez Pracodawcę Użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
  • Zostać zatrudnionym na stałe przez Pracodawcę Użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej.
  • Podwyższyć swoje koszty uzyskania przychodu o 25%, jeżeli mieszka poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.
  • Wcześniej rozwiązać podpisaną umowę, wyłącznie jeśli strony przewidziały taką możliwość, zachowując przy tym obowiązujące okresy wypowiedzenia.
  • Korzystać z urządzeń socjalnych Pracodawcy Użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę Użytkownika.
  • Otrzymywać terminowo wynagrodzenie za pracę.
Continue Reading »
No Comments

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dziennik Ustaw nr 166 z 2003 poz. 1608
zm. Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1737

Obowiązuje od: 2010-01-24

Continue Reading »
Comments Off
Praca przez agencję pracy w Anglii

Czy agencja może pobierać opłatę za usługi poszukiwania pracy lub za zarejestrowanie mnie w agencji?

Główna zasada prawodawstwa dotyczącego agencji pośrednictwa pracy mówi o tym, że nie należy pobierać opłat od pracowników za usługi szukania dla nich pracy. Jednak istnieją wyjątki od tej reguły, tj. w sektorze rozrywki i modelingu, obejmujące np. aktorów, modeli i sportowców.

Czy w przypadkach, kiedy agencja pobiera opłatę, istnieje maksymalna stawka, którą może pobierać?

Nie. Maksymalna stawka pobierana przez agencję jest ustalana między osobą poszukującą pracy a agencją pośrednictwa pracy. Jednak zwykle opłata:

jest oparta na zarobkach uzyskanych z pracy, którą agencja znalazła dla osoby poszukującej pracy
jest bezpośrednio zależna od kosztów dostarczenia lub produkcji pewnych rodzajów publikacji mających na celu znalezienie pracy, np. portfolio aktorów czy modeli.

Istotne jest, aby osoby poszukujące pracy wyraźnie określiły charakter usług, za które płacą i były świadome tego, że agencje mają obowiązek dostarczyć takie informacje.

Continue Reading »
No Comments