Subscribe to RSS Feed

Czy agencja może pobierać opłatę za usługi poszukiwania pracy lub za zarejestrowanie mnie w agencji?

Główna zasada prawodawstwa dotyczącego agencji pośrednictwa pracy mówi o tym, że nie należy pobierać opłat od pracowników za usługi szukania dla nich pracy. Jednak istnieją wyjątki od tej reguły, tj. w sektorze rozrywki i modelingu, obejmujące np. aktorów, modeli i sportowców.

Czy w przypadkach, kiedy agencja pobiera opłatę, istnieje maksymalna stawka, którą może pobierać?

Nie. Maksymalna stawka pobierana przez agencję jest ustalana między osobą poszukującą pracy a agencją pośrednictwa pracy. Jednak zwykle opłata:

jest oparta na zarobkach uzyskanych z pracy, którą agencja znalazła dla osoby poszukującej pracy
jest bezpośrednio zależna od kosztów dostarczenia lub produkcji pewnych rodzajów publikacji mających na celu znalezienie pracy, np. portfolio aktorów czy modeli.

Istotne jest, aby osoby poszukujące pracy wyraźnie określiły charakter usług, za które płacą i były świadome tego, że agencje mają obowiązek dostarczyć takie informacje.

Czy mogę zarejestrować się w kilku agencjach?

Tak. Możesz zarejestrować się w tylu agencjach, w ilu chcesz.

Jaka jest równica między agencją pośrednictwa pracy (EA – Employment Agency) oraz agencją pracy tymczasowej (EB – Employment Business)?

Agencja pośrednictwa pracy przedstawia Cię pracodawcom, którzy oferują Ci stałą pracę (bądź kontrakt krótkoterminowy lub na czas określony). W takich przypadkach umowa o pracę zawierana jest z pracodawcą, a nie z agencją. Agencja pracy tymczasowej znajdzie Ci pracę u swoich klientów, lecz Twój stosunek umowny zawarty będzie z agencją pracy tymczasowej, która jest odpowiedzialna za wypłacanie Ci wynagrodzenia.

Czy w praktyce stanowi to dla mnie jakąś różnicę?

Tak. Jeżeli podpisałeś umowę z agencją pracy tymczasowej, to musi ona Ci płacić, nawet, jeżeli klient jeszcze jej nie zapłacił. Jeżeli podpisałeś umowę z agencją pośrednictwa pracy, będziesz otrzymywał wynagrodzenie w postaci pensji wypłacanej przez pracodawcę.

Skąd mogę wiedzieć, czy agencja jest agencją pośrednictwa pracy czy agencją pracy tymczasowej?

Większość agencji prowadzi oba rodzaje działalności. Upewnij się, że wiesz, jakich usług od nich oczekujesz, tj. znalezienia Ci pracy stałej lub tymczasowej, oraz że rozumiesz podpisywaną umowę, tj. zasady i warunki zatrudnienia.

Jakie są moje obecne prawa jako pracownika agencji?

Pracownicy agencji chronieni są przez prawodawstwo, między innymi prawo stanowiące o równouprawnieniu bez względu na rasę czy płeć, prawo o sprawiedliwości w zatrudnianiu, prawo chroniące przed dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz prawo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadają oni także uprawnienia określające wymiar czasu pracy, prawo do chronionego ujawniania informacji, prawo do tego, aby pracownicy zatrudnieni na niepełny etat nie byli traktowani gorzej niż ci, którzy pracują w pełnym wymiarze godzin, prawo do otrzymywania minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia, prawo chroniące przed bezprawnymi potrąceniami z wynagrodzenia, prawo do osoby towarzyszącej podczas spotkań dyscyplinarnych i spotkań w sprawie zażaleń, prawo do członkostwa lub nie przynależności do związku zawodowego, prawo do niepłacenia składek członkowskich w związkach zawodowych bez uprzedniego wyrażenia na to zgody oraz prawo do ochrony przed szkodą w przypadku korzystania z praw ustawowych. Pracownikom agencji mogą również przysługiwać prawa obejmujące pracujących rodziców, chociaż zależy to od rodzaju opłacanych składek ubezpieczenia społecznego.

Co powinienem zrobić, jeżeli nie jestem pewien, jakie są zasady i warunki świadczenia usług przez agencję?

Agencja pośrednictwa pracy lub agencja pracy tymczasowej musi ustalić z Tobą zasady i warunki zanim zacznie świadczyć na rzecz Ciebie usługi poszukiwania pracy. Zasady i warunki muszą określać, czy firma świadcząca usługi poszukiwania pracy funkcjonuje wobec pracownika jako agencja pośrednictwa pracy czy agencja pracy tymczasowej, a także określać rodzaj pracy, którą agencja stara się tej osobie znaleźć. Zasady i warunki agencji pracy tymczasowej powinny także zawierać m.in. zobowiązanie, że agencja będzie płacić pracownikowi za wykonaną przez niego pracę, jak również informacje na temat okresu wypowiedzenia, wysokości wynagrodzenia, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia oraz należnego urlopu. Zasady i warunki należy podpisać tylko, jeżeli w pełni rozumie się, do czego one zobowiązują. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy odłożyć podpisanie jakichkolwiek dokumentów do czasu uzyskania porady z innego źródła, np. Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

Czy agencje mogą poprosić mnie o potwierdzenie mojej tożsamości lub uzyskanych przeze mnie kwalifikacji?

Prawo wymaga bezwzględnie od wszystkich osób poszukujących pracy przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość. Można to uczynić okazując się paszportem, prawem jazdy lub dowodem osobistym (z kraju, w którym dowody takie są wydawane). Należy również przedstawić dowody zdobytego doświadczenia, odbytych szkoleń i/lub uzyskanych kwalifikacji, których wymaga pracodawca, prawo lub instytucja zawodowa, aby móc pracować na stanowisku do obsadzenia.

Czy agencja pośrednictwa pracy może przesłać moje CV lub moje dane do pracodawcy bez mojego zezwolenia?

Nie. Agencja musi uzyskać Twoją zgodę na przesłanie Twoich danych potencjalnym pracodawcom, którzy chcą rozważyć Twoją kandydaturę na stanowisko do obsadzenia.

Agencja twierdzi, że przez kilka miesięcy po odejściu z pracy nie wolno mi pracować dla pracodawcy, który mnie zatrudniał. Czy to prawda?

Nie. Prawo zabrania agencji narzucania Ci ograniczeń zakazujących bezpośredniego zatrudnienia przez pracodawcę, dla którego uprzednio pracowałeś. Jednak agencja może zabronić, abyś został zatrudniony u tego pracodawcy poprzez inną agencję.

Czy mam prawo do otrzymywania minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia?

Tak. Pracownikom należy płacić minimalną krajowa stawkę wynagrodzenia, chociaż istnieją pewne różnice w obrębie stawek – zobacz Wskazówki dotyczące minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia Urzędu Skarbowego (HM Revenue and Customs). Jeżeli nie otrzymujesz minimalnej stawki wynagrodzenia, możesz złożyć skargę do Urzędu Skarbowego, który egzekwuje prawo w tym zakresie.

Czy są jakieś ograniczenia liczby godzin pracy, którą mogę wykonywać?

Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, prawo stanowiące o czasie pracy mówi o tym, że pracownicy nie mogą być zmuszani do pracy powyżej średnio 48 godzin tygodniowo, chociaż pracownicy mogą zrezygnować z tej ochrony. 48-godzinny limit dotyczy pracownika, dlatego musi obejmować wszystkie godziny pracy (nawet jeżeli pracuje on w kilku miejscach). Więcej informacji na temat 48-godzinnego tygodniowego ograniczenia czasu pracy można znaleźć na stronie Directgov w temacie przepisów dotyczących czasu pracy w Anglii.

Co powinienem zrobić, jeżeli agencja odmawia mi zapłaty za urlop?

Jeśli należysz do związków zawodowych (Trade Union) to w takim wypadku najlepiej poprosić ich przedstawiciela o rozmowę z pracodawcą w Twoim imieniu, zaś jeśli nie należysz do związków to z pomocą może przyjść Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) lub Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

Agencja mówi, że nie należy mi się zapłata za dni świąteczne wolne od pracy (bank holidays). Czy to prawda?

Tak. Nie ma wymogu ustawowego, nakazującego płacenia pracownikom za dni świąteczne. Więcej szczegółów na ten temat zawierają informacje o Przepisach dotyczących czasu pracy.

Czy pracownikom agencji należy się płatne zwolnienie chorobowe?

Urząd Skarbowy służy poniższą radą:

„Istnieją różne kategorie pracowników agencji, którzy dla celów przyznawania ustawowego zasiłku chorobowego mogą być klasyfikowani jako osoby zatrudnione. Jeżeli dla celów opłacania składek ubezpieczenia społecznego osoba poszukująca pracy jest traktowana jako osoba zatrudniona, będzie ona również traktowana jako osoba zatrudniona dla celów przyznawania ustawowego zasiłku chorobowego”.

Więcej informacji na temat Statutory Sick Pay.

Czy muszę korzystać z innych usług oferowanych przez agencję?

Nie. Agencja pośrednictwa pracy czy agencja pracy tymczasowej nie może wymagać od osoby poszukującej pracy korzystania z innych oferowanych przez nią usług, np. zakwaterowania, szkolenia lub fotografii, bądź wynajmu czy zakupu towarów, traktowanych jako warunek świadczenia usług poszukiwania pracy dla tej osoby.

Korzystam z dodatkowych usług oferowanych przez agencję. Czy mogę przestać z nich korzystać?

Tak. Możesz zaprzestać korzystania z dowolnych usług świadczonych przez agencję, bez ponoszenia żadnych konsekwencji, z podaniem krótkiego okresu wypowiedzenia (5 dni roboczych dla wszelkich usług, z wyjątkiem zakwaterowania, dla którego obowiązuje okres wypowiedzenia o długości 10 dni roboczych). Agencja pośrednictwa pracy lub agencja pracy tymczasowej powinna dostarczyć Ci pisemne informacje o Twoim prawie do zaprzestania korzystania z dodatkowych usług, jeszcze zanim zacznie świadczyć na rzecz Ciebie usługi poszukiwania pracy.

Co oznacza opłata „temp to perm”?

Umowa agencji z pracodawcą o zapewnienie pracowników tymczasowych może określać wymóg opłaty, zwanej w branży jako „temp to perm”. Oznacza to, że jeżeli pracodawca chce od razu przyjąć Cię do pracy na stałe, konieczne może być opłacenie przez niego dodatkowej kwoty na rzecz agencji.

Rozważam zarejestrowanie się w agencji modelek i modeli lub agencji rozrywki. Jakie jest chroniące mnie prawo?

Będziesz chroniony w ten sam sposób, co inni pracownicy agencyjni. Należy pamiętać, że agencje z sektora modelingu i rozrywki mają prawo do pobierania opłat za znalezienie pracy, jeżeli:

opłata uiszczana przez Ciebie pochodzi z zarobków uzyskanych z pracy znalezionej przez tę agencję
opłata pobierana jest za zamieszczenie przez agencję Twoich danych w publikacji, której celem jest albo znalezienie Ci pracy w którejkolwiek z wymienionych profesji, albo dostarczenie pracodawcom informacji o Tobie.

Każda agencja pobierająca opłaty za usługi znalezienia pracy musi zamieścić informacje na temat pobieranych opłat w zasadach i warunkach świadczenia tych usług, uzgadnianych z osobą poszukującą pracy.

Agencjom nie wolno pobierać tych opłat w dniu castingu lub przesłuchania lub podczas niego. Masz również prawo do anulowania lub wycofania się w ciągu 7 dni z jakiejkolwiek umowy o zamieszczeniu swoich danych w publikacji, bez ponoszenia żadnych konsekwencji czy opłaty karnej. Okres objęty prawem do wycofania się z umowy ma zastosowanie niezależnie od tego, czy umowa została podpisana podczas castingu, czy po bezpośrednim kontakcie z agencją.

Czy agencja pośrednictwa pracy lub agencja pracy tymczasowej może zatrzymać mój paszport?

Nie. Agencja pośrednictwa pracy lub agencja pracy tymczasowej może zrobić kserokopię Twojego paszportu w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, jednak wszelkie oficjalne dokumenty muszą zostać Ci zwrócone. Jeżeli ktokolwiek weźmie Twój paszport lub inne dokumenty stwierdzające Twoją tożsamość i odmówi Ci ich zwrotu, możesz zgłosić to na policji, która przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie. Prawo wymaga jednak od agencji pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej przeprowadzenia pewnych czynności kontrolnych, łącznie z potwierdzeniem tożsamości. Agencje pracy tymczasowej muszą również upewnić się, że osoby poszukujące pracy mają pozwolenie na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Brytyjska Służba Graniczna posiada więcej informacji na ten temat.

Czego agencji nie wolno robić?

Agencja nie może wstrzymywać wypłaty zarobków dlatego, że pracownik nie przedstawił jej podpisanego grafiku (tzw. timesheet), ale przedsiębiorstwo zatrudniające ma możliwość, aby upewnić się, że pracownik rzeczywiście przepracował dane godziny.

Jeśli agencja zatrudnia pracownika na kontrakcie na usługi (umowa o dzieło), to nie można być ukaranym za zakończenie zadania.

Agencja nie może uniemożliwiać podjęcia przez osobę pracującą stałej pracy w firmie, gdzie osoba ta pracowała czasowo i agencje mogą tylko w ograniczonych okolicznościach żądać od tej firmy opłaty (opłatę tę nazywa się czasami po angielsku ‘temp to perm’ fee czyli opłatą za przejście od pracownika czasowego do stałego).

Agencja nie może nikogo powstrzymać przed zarejestrowaniem się w innych agencjach.

Jak złożyć skargę na agencję pracy?

Jeśli chcesz złożyć skargę na agencję pracy, to możesz to zrobić poprzez wypełnienie formularza skargi na stronie internetowej BERR, wysyłając email na adres elektroniczny Inspektoratu EAS, pocztą lub faksem lub poprzez zatelefonowanie na specjalną infolinię, wszystkie niezbędne dane znajdują się poniżej:

Wysyłając skargę listownie do:

Employment Agency Standards Inspectorate
Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform Bay 487
1 Victoria Street
London

SW1H 0ET

Telefonując na numery:

Tel: 0845 955 5105 (Employment Agency Standard Ispectorate)
Tel: 0800 917 2368 (Pay and Work Rights Helpline)

Wysyłając faks na numer:

Tel: 020 7215 0227 (Employment Agency Standard Ispectorate)

Wysyłając e-mail pocztą elektroniczną na adres:

eas@berr.gsi.gov.uk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Employment Agency Standard Ispectorate)

Lub wypełniając formularz zgłoszeniowy online do Pay and Work Rights:

Złóż skargę na agencję pracy.

Możesz się również skontaktować ze swoim lokalnym biurem Citizens Advice Bureau.

W jaki sposób mogę uzyskać Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number)?

Należy w tym celu zapoznaj się z artykułem jak uzyskać numer NIN

Comments are closed.