Subscribe to RSS Feed

Pracownik Tymczasowy ma prawo:

  • Najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej otrzymać umowę na piśmie określającą strony umowy, rodzaj umowy.
  • Być traktowanym równie korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia jak pracownicy zatrudnieni przez Pracodawcę Użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
  • Zostać zatrudnionym na stałe przez Pracodawcę Użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej.
  • Podwyższyć swoje koszty uzyskania przychodu o 25%, jeżeli mieszka poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.
  • Wcześniej rozwiązać podpisaną umowę, wyłącznie jeśli strony przewidziały taką możliwość, zachowując przy tym obowiązujące okresy wypowiedzenia.
  • Korzystać z urządzeń socjalnych Pracodawcy Użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę Użytkownika.
  • Otrzymywać terminowo wynagrodzenie za pracę.

Comments are closed.